Thiếu hơn 500 giáo viên, ngành giáo dục Cao Bằng xoay sở ra sao?

Tình hình thiếu giáo viên đang là một thách thức lớn đối với ngành giáo dục ở tỉnh Cao Bằng, đặc biệt là tại các huyện vùng cao. Hiện nay, tỉnh đang thiếu hơn 500 giáo viên ở các cấp bậc học. Tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn khi chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được triển khai.

Các môn Tin học và Tiếng Anh trở thành môn học bắt buộc từ lớp 3 năm học 2022-2023, điều này làm gia tăng tình hình thiếu giáo viên. Nhiều địa phương phải tìm cách giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng giáo viên đa nhiệm, dạy ở nhiều trường khác nhau nhưng vẫn không đủ.

Ví dụ, tại huyện Bảo Lạc, có 17 trường tiểu học và trung học cơ sở nhưng chỉ có 9 giáo viên dạy Tin học và Tiếng Anh được biên chế. Thiếu hụt này lên tới 33 người.

Tình trạng này cũng gây khó khăn trong việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, đặc biệt về việc thiếu phòng học bộ môn và trang thiết bị dạy học.

Để giải quyết tình hình, Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng đã đề xuất nhiều biện pháp như tăng cường giáo viên bậc trung học cơ sở hỗ trợ giảng dạy ở các trường tiểu học, bố trí giáo viên dạy liên trường và ký hợp đồng với giáo viên Tin học và Tiếng Anh đủ tiêu chuẩn.

Tổng cộng, tỉnh Cao Bằng cần tuyển dụng 526 viên chức giáo viên ở các cấp bậc học để khắc phục tình hình thiếu giáo viên. Mục tiêu của việc tuyển dụng này là cung cấp đủ nguồn nhân lực cho hệ thống giáo dục và giảm thiểu tình trạng thiếu giáo viên trên địa bàn.