Quyết định ban hành Quy chế đào tạo trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẠM CAO BẰNG 

Căn cứ Quyết định số 4018/2000/BGD&ĐTTCCB ngày 02/10/2000 của Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo về việc thành nâng cấp Trường THSP Cao Bằng thành Trường CĐSP Cao Bằng

Căn cứ Thông 07/2023/TTBGDĐT ngày 10 tháng 4 năm 2023 của của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về việc Ban hành quy chế đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo Nghiên cứu Khoa học

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày , áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2023 (khóa 23)

Điều 3. Các Ông () Trưởng phòng, Trưởng khoa, Tổ trưởng tổ trực thuộc các nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.