Nhiều học sinh bị quá tải khi chuẩn bị sản phẩm học tập

Khi Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018, mục tiêu chính đã dịch chuyển từ việc truyền thụ kiến thức sang việc phát triển phẩm chất và năng lực của học trò. Điều này dẫn đến việc các phương pháp giảng dạy truyền thống, như thuyết giảng, thường không được đánh giá cao.

Phương pháp mới nhất trong giảng dạy tập trung vào việc giao nhiệm vụ cho học sinh, đòi hỏi họ chuẩn bị bài tập ở nhà hoặc trên lớp. Sau đó, học sinh sẽ báo cáo và trao đổi sản phẩm học tập trước lớp, và giáo viên sẽ kết luận.

Tuy nhiên, một số giáo viên đã lạm dụng cách tiếp cận này, dẫn đến tình trạng một phần học sinh gặp khó khăn trong việc chuẩn bị và tiếp thu kiến thức trên lớp.

Hướng dẫn tại phụ lục 4 của Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ rõ các bước tổ chức một hoạt động học. Điều quan trọng là giáo viên cần linh hoạt trong việc áp dụng các phương pháp, không nên lạm dụng giao nhiệm vụ cho học trò.

Một số học sinh đang gặp khó khăn với khâu chuẩn bị bài, điều này có thể dẫn đến sự quá tải. Hơn nữa, lạm dụng trình bày sản phẩm học tập cũng có thể làm mất tập trung của một phần học sinh.

Việc linh hoạt trong phương pháp giảng dạy, kết hợp cả mới và cũ, sẽ giúp học sinh phát triển phẩm chất và năng lực một cách hiệu quả hơn.