Kỷ niêm 70 năm ngành học Sư phạm Cao Bằng

Kỷ niêm 70 năm ngành học Sư phạm Cao Bằng
Kỷ niêm 70 năm ngành học Sư phạm Cao Bằng